Investeren in een kleurrijk Limburg

Verzonden via mail informateurs@prvlimburg.nl

Bekijk ondertekenaars

Limburg, 10 mei 2023

Geachte Informateurs,
Beste Petra en Jan,

Met rasse schreden bent u samen met enkele partijen op weg naar een nieuwe coalitie. Als culturele sector in Limburg moedigen wij het van harte aan dat er binnen korte tijd een nieuw college is gevormd dat met ‘ons mooie Limburg’ weer voortvarend aan de slag kan. Middels deze brief vragen we uw aandacht voor de cultuursector in Limburg.

Kleurrijk Limburg

Cultuur in Limburg is veelkleurig. Onze cultuur zit diep geworteld in de Limburgse taal die ons verbindt, in de plaatselijke fanfare, harmonie of schutterij en in de vele amateurkunstverenigingen, dansscholen, koren en toneelclubs. Cultuur in Limburg is echter net zo goed de groeiende hiphop sector, de bruisende popmuziekscene, street art, alle fashion en design initiatieven en creatieve broedplaatsen. Van nieuwe mediamakers tot dichters, van podiumkunstenaars tot spoken word artiesten.
Cultuureducatie wordt op veel plekken in Limburg gegeven door de kunstvakdocenten die zowel binnen als buiten-school lessen geven maar ook door professionals verbonden aan bijvoorbeeld orkesten. Theater- en dans gezelschappen die speciaal voor de jeugd dag in dag uit in scholen en in theaters staan. In veel steden is jongerencultuur een snel groeiende community, vaak werkt de culturele sector hiervoor samen met het onderwijs en welzijnswerk. Ons bijzondere (immateriële) erfgoed, onze musea en de professionele kunsten instellingen die een investering ontvangen van het Rijk behoren ook tot onze culturele infrastructuur. De vele podia van Limburg: onze theaters, poppodia, festivals,theaterboerderijen en ons landschap met haar natuurlijke en gebouwde monumenten, zij geven ruimte aan al deze makers, instellingen, deelnemers, projecten en publiek. Cultuur en erfgoed voegen een unieke waarde toe aan Limburg.
Cultuur, erfgoed en creatieve industrie worden door alle Limburgers in alle stadia van leven ‘doorleefd’. Als publiek, maker, deelnemer of professioneel kunstenaar. Cultuur geeft betekenis aan wie we zijn en hoe we ons verhouden tot elkaar, het gaat ook over hoe we met onze buren, en de nieuwe inwoners van Limburg, verbinding maken. Cultuur is meer dan alleen jij of ik. Het gaat over een gemeenschap, een ecosysteem van culturele worteling dat start op jonge leeftijd en een heel leven lang van betekenis is. Het faciliteren van een goede culturele infrastructuur in Limburg schept een voedingsbodem voor hoe we elkaar ontmoeten en hoe we opgroeien maar ook hoe we mentaal gezond en geïnspireerd ouder worden.

Sluit niemand uit: omarm cultuur

Dat de vruchtbare grond van Limburg verder ontgonnen kan worden is duidelijk. Er zijn delen van Limburg waar al flink geploegd is en waar, als een magneet, het publiek en deelnemers hun weg steeds beter weet te vinden, dat moeten we koesteren! Aan de andere kant zien we nog veel openliggende velden, duidelijk aanwijsbaar in Noord en Midden-Limburg maar zeer zeker ook in Zuid-Limburg
De culturele sector heeft post-corona nog wat in te halen, nog niet alle losse sectoren zijn weer volledig op stoom. Veel spelers in de sector kampen daarnaast met omvangrijke vraagstukken. Dit betreft ondermeer de krapte op de arbeidsmarkt, de grote uitstroom van kunstvakdocenten, makers en technici, uitvoering van de Fair Practice Code, hoge energiekosten en fors gestegen huur en de inflatie. Er moet ruimte zijn om hier in gezamenlijkheid aan te kunnen werken en de sector weerbaar en wendbaar te krijgen en te houden. Alleen door samen te investeren in cultuur kunnen we werken aan ‘cultuur voor iedereen’.

Cultuur is meer dan alleen jij of ik: het mes erin raakt ons allemaal

Het mes in financiering voor cultuur zou dan ook letterlijk het mes betekenen in de leefbaarheid van Limburg. Minder financiering voor cultuur heeft direct invloed op de positieve gezondheid, werkgelegenheid en het verder wegtrekken van de jonge generatie (braindrain). Ook creëert minder investeren in cultuur een nog grotere afstand tot elkaar terwijl verbinding juist nu van belang is. De aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur (Broek, J. van den (2022) Provinciebestuur heeft veel minder te besteden – 1Limburg) zijn daarmee een uiterst onverstandige denkrichting. Juist nu heeft Limburg verbinding nodig, cultuur in al haar vormen kan die bieden.
Wij roepen u op om aan tafel met de verschillende partijen de Limburgse cultuur- en erfgoedsector als ecosysteem te omarmen. Van poppodia tot musea en van amateur tot professioneel orkest. In dit ecosysteem dient de rol van de provincie Limburg duidelijk aanwezig te zijn. De samenhang in het ecosysteem zorgt voor kracht en ontwikkeling van alle betrokkenen in de sector en onze inwoners en bezoekers, en juist daarin heeft de provincie Limburg een rol.

7 Cultuur-steken

Om cultuur en erfgoed aan tafel een heldere plek te geven in de coalitie onderhandelingen en later in het coalitieakkoord helpen we u graag op weg. Hiervoor hebben we 7 Cultuur-steken ontwikkeld. Hiermee hopen we u te prikkelen cultuur en erfgoed in het coalitie akkoord een prominente plek te geven.
1. Benoem in het aanstaande coalitieakkoord de volle breedte van de Limburgse cultuursector als een grote verbindende factor in het ‘leven en verblijven in Limburg’.
2. Erken dat deelnemen aan en toegang hebben tot cultuur bijdraagt aan de basiswaardes van een inclusieve samenleving.
3. Laat cultuur de verbinder zijn die Limburg nodig heeft in tijden van individualisme, polarisatie, eenzaamheid en grote verschillen tussen arm en rijk. 4. Blijf in de volle breedte investeren in cultuur: van amateur tot absolute top. Van meedoen bij de lokale zangvereniging tot designers en musea.
5. Betrek de culturele sector bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken; er is een grote denkkracht die onbenut blijft, nodig ons aan tafel uit!
6. Laat ruimte voor verwondering over: juist cultuur kan op tijden dat het onverwacht is een groot verschil maken voor Limburg. We hebben, juist in deze tijden, verbeeldingskracht nodig.
7. Spreek u uit in het coalitie akkoord voor het vastleggen van de wettelijke taak voor cultuur (erfgoed, kunst en cultuur) voor de provincie Limburg.
We staan u vanzelfsprekend te woord bij eventuele vragen. Graag organiseren wij in juni/ juli een bijeenkomst waar het culturele- en erfgoedveld, in haar volle breedte, en Provinciale Staten en mogelijkerwijs ook al de nieuwe Gedeputeerde Staten elkaar de hand kunnen schudden en elkaar beter leren kennen.

Hartelijke groet namens,
De culturele sector van Limburg
Bekijk hier de namen van alle partijen en personen
(bijna 200 ondertekenaars!)